Regulaminy

Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności:

SERWIS EDUKONTAKT.PL

EduKontakt.pl jest serwisem społecznościowym skierowanym do nauczycieli, uczniów i rodziców służącym głównie do pomocy w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ale umożliwiającym również swoim użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń. Serwis nie pobiera opłat. Użytkownik Edukontakt.pl przyjmuje do wiadomości, że serwis nie zastępuje w żaden sposób dokumentacji szkolnej wymaganej przez odpowiednie przepisy. Użytkownikiem EduKontakt.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia jeśli uzyska zgodę opiekuna prawnego. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Właścicielem serwisu Edukontakt.pl (nauczyciel.edu.pl, edukonto.pl) jest Halpress s.c., ul. Ostroroga 68/9 64-100 Leszno (zwany w niniejszym regulaminie Właścicielem).

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług Edukontakt.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym (np. z powodu złamania zapisów regulaminu, braku wniesionej opłaty, braku akceptacji zmian w regulaminie, powodowaniu problemów w działaniu serwisu). Właściciel rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie konta Użytkownika. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie konta lub zgłoszenie przez formularz kontaktowy dostępny w serwisie żądania usunięcia konta.

INFORMACJE HANDLOWE I WIADOMOŚCI

Użytkownik udziela właścicielowi prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej, a także przesyłania takich materiałów na jego skrzynkę e-mail. Edukontakt.pl umożliwia Użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail do innych Użytkowników przez specjalny formularz, jednak nie służy on do przesyłania informacji handlowych.

REJESTRACJA I DANE OSOBOWE

Przy rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail oraz hasła. Po rejestracji wymagane jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz możliwe umieszczenie zdjęcia. Pola mogą zawierać tylko te dane do których zostały przeznaczone. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Właściciel może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych po zalogowaniu. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Właściciel. Przetwarza on dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji usług Edukontakt.pl. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa oraz innym użytkownikom Edukontakt.pl jeśli tak wynika z funkcji serwisu.

ZOBOWIĄZANIA I ZAKAZY

Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie EduKontakt.pl oraz do nie korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób oraz powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu. Zabrania się umieszczania w EduKontakt.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej. Zamieszczanie w Edukontakt.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie mogą spowodować natychmiastowe usunięcie konta. Zabrania się wykorzystywania usług EduKontakt.pl, a w szczególności formularzy kontaktowych, do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam. Użytkownik publikujący w EduKontakt.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z EduKontakt.pl) tych treści.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w EduKontakt.pl przez Użytkownika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w EduKontakt.pl. Właściciel wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z EduKontakt.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem EduKontakt.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. Właściciel nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych w ramach Edukontakt.pl produktów oraz za należytą jakość usług. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem EduKontakt.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Właściciel nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania EduKontakt.pl w całości albo w części. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu EduKontakt.pl.

ROZBUDOWA I ZMIANY W SERWISIE

Właściciel zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania EduKontakt.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych danych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do EduKontakt.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela. Zastrzega on sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Właściciel zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio oraz poprosi ich o zatwierdzenie nowego regulaminu lub usunie ich konta w przypadku braku akceptacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - "CIASTECZKA"

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.